msgpi.sg.io.readSCOutShellProperty#

msgpi.sg.io.readSCOutShellProperty(fn, scrnout=True, logger=None)#